I ÜLDSÄTTED

1.1 MTÜ Jalakäijate Ühing (edaspidi ühing) on avalikes huvides tegutsev organisatsioon,

mille asukohaks on Tallinn (omavalitsuse nimi).

1.2 Ühingu eesmärgiks on jalakäijasõbraliku elu- ja liikumisruumi ning selleks vajalike

tingimuste saavutamise eest seismine. Eesmärgi saavutamiseks teostab Ühing muuhulgas

järgmisi tegevusi:

1.2.1 osaleb otsustusprotsessides;

1.2.2 võtab sõna avalikkuses;

1.2.3 korraldab asjakohaseid üritusi;

1.2.4 korraldab uurimusi;

1.2.5 viib ellu muid põhikirjaga kooskõlas olevaid tegevusi.

1.3 Ühing lähtub oma tegevuses järgmistest põhimõtetest:

1.3.1 edendab igapäevast jalgsi liikumist ja toetab teisi keskkonnasõbralikke liikumisviise;

1.3.2 järgib eesmärki, et ruumiline planeerimine, avaliku ruumi projekteerimine, ehitamine ja

liikluskorralduse lahendused lähtuksid eelkõige jalakäijast;

1.3.3 käsitleb tänavaid avaliku ruumina, mis pole mõeldud üksnes liikumiseks, vaid ka

meeldivaks viibimiseks;

1.3.4 töötab selle nimel, et jalgsi liikumine oleks mugav, sujuv, meeldiv ja turvaline;

1.3.5 peab oluliseks universaalse disaini lahendusi, mis sobivad ka erivajadustega liikujatele.

1.4 Ühing tegutses enne mittetulundusühinguna registreerimist ekspertide võrgustikuna (alates

juuni, 2014).

II LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1 Ühingu liikmeks olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma

ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid. Liikmeks vastuvõtmise ja

väljaarvamise korraldab ühingu juhatus.

2.2 Ühingu liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt

igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta.

2.3 Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu suurused kinnitab üldkoosolek.

2.4 Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta:

2.4.1 ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu või sisseastumismaksu;

2.4.2 on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema

vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane.

2.5 Ühing ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid

soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi

teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega

seotud isikutele.

III JUHTIMINE

3.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek vastavalt seadusele, kus võivad

osaleda kõik ühingu liikmed.

3.2 Üldkoosoleku kokkukutsumisel ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest.

Üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata osalejate arvust.

3.3 Ühingu juhatus valitakse kuni kolmeks aastaks ja sinna võib kuuluda üks kuni viis liiget,

kelle määrab üldkoosolek.

3.4 Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks.

IV MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS

4.1 Ühing lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.

4.2 Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle tulumaksusoodustusega

mittetulundusühingute ja sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja liikmeks olevale sarnase

eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilise isikule.